چهارشنبه 15 تیر 1401

کالاها
نام محصول
قیمت محصول
میلگرد 8 آجدار A2 فولاد سپهر

۱۸,۰۰۰ تومان

میلگرد 10 آجدار A3 امیرکبیر

۱۸,۵۰۰ تومان

میلگرد 12 آجدار A3 امیرکبیر

۱۸,۳۰۰ تومان

میلگرد 14 آجدار A3 امیرکبیر

۱۸,۰۰۰ تومان

میلگرد 16 آجدار A3 امیرکبیر

لطفا تماس بگیرید

میلگرد 10 آجدار A2 ابهر

۱۸,۰۰۰ تومان

میلگرد 12 آجدار A2 ابهر

۱۸,۰۰۰ تومان

میلگرد 14 آجدار A3 ابهر

۱۷,۹۰۰ تومان

میلگرد 16 آجدار A3 ابهر

۱۷,۹۰۰ تومان

میلگرد 18 آجدار A3 ابهر

۱۷,۹۰۰ تومان

میلگرد 20 آجدار A3 ابهر

۱۷,۹۰۰ تومان

میلگرد 22 آجدار A3 ابهر

۱۷,۹۰۰ تومان

میلگرد 25 آجدار A3 ابهر

۱۷,۹۰۰ تومان

میلگرد 14 آجدار A3 نیشابور

۱۸,۵۰۰ تومان

میلگرد 16 آجدار A3 نیشابور

۱۸,۵۰۰ تومان

میلگرد 20 آجدار A3 نیشابور

۱۸,۵۰۰ تومان

میلگرد 18 آجدار A3 نیشابور

۱۸,۵۰۰ تومان

میلگرد 22 آجدار A3 نیشابور

۱۸,۵۰۰ تومان

میلگرد 25 آجدار A3 نیشابور

۱۸,۵۰۰ تومان

میلگرد 28 آجدار A3 نیشابور

۱۸,۵۰۰ تومان

نبشی 3 ظهوریان

لطفا تماس بگیرید

نبشی 4 ظهوریان

لطفا تماس بگیرید

نبشی 4 ظهوریان

لطفا تماس بگیرید

نبشی 5 ظهوریان

لطفا تماس بگیرید

نبشی 5 ظهوریان

لطفا تماس بگیرید

نبشی 6 ظهوریان

لطفا تماس بگیرید

نبشی 8 ظهوریان

لطفا تماس بگیرید

نبشی 10 ظهوریان

لطفا تماس بگیرید

نبشی 3 شکفته

۱۸,۳۰۰ تومان

نبشی 4 شکفته

۱۸,۳۰۰ تومان

نبشی 4 شکفته

۱۸,۲۰۰ تومان

نبشی 5 شکفته

۱۷,۹۰۰ تومان

نبشی 6 شکفته

۱۸,۰۰۰ تومان

نبشی 6 شکفته

۱۷,۹۰۰ تومان

نبشی 10 شکفته

۱۸,۰۰۰ تومان

نبشی 3 سپهر ایرانیان

۱۸,۷۰۰ تومان

نبشی 3 سپهر ایرانیان

۱۸,۵۰۰ تومان

نبشی 4 سپهر ایرانیان

لطفا تماس بگیرید

ناودانی 6 سبک فولاد تهران

۲۰,۹۰۰ تومان

ناودانی 6 سنگین فولاد تهران

لطفا تماس بگیرید

ناودانی 8 سبک فولاد تهران

۲۰,۹۰۰ تومان

ناودانی 8 سنگین فولاد تهران

۲۰,۴۰۰ تومان

ناودانی 10 سبک فولاد تهران

۲۰,۹۰۰ تومان

ناودانی 10 سنگین فولاد تهران

۲۰,۴۰۰ تومان

ناودانی 6 شکفته

لطفا تماس بگیرید

ناودانی 8 شکفته

لطفا تماس بگیرید

ناودانی 10 شکفته

لطفا تماس بگیرید

ناودانی 12 شکفته

لطفا تماس بگیرید

ناودانی 14 شکفته

لطفا تماس بگیرید

ناودانی 10 ناب تبریز

لطفا تماس بگیرید

ناودانی 12 ناب تبریز

لطفا تماس بگیرید

ناودانی 14 ناب تبریز

لطفا تماس بگیرید

ناودانی 16 ناب تبریز

لطفا تماس بگیرید

سپری 4

۲۰,۳۰۰ تومان

سپری 5

۲۰,۳۰۰ تومان

سپری 6

لطفا تماس بگیرید

مش 6.5 چشمه 10

۲۰,۴۵۰ تومان

مش 6.5 چشمه 20

۲۰,۵۵۰ تومان

مش 6.5 چشمه 15

۲۰,۴۵۰ تومان

مش 6.5 چشمه 25

لطفا تماس بگیرید

مش 8 چشمه 10

۱۹,۳۵۰ تومان

مش 6.5 چشمه 30

لطفا تماس بگیرید

مش 8 چشمه 15

۱۹,۳۵۰ تومان

مش 8 چشمه 20

۱۹,۳۵۰ تومان

مش 8 چشمه 30

لطفا تماس بگیرید

مش 8 چشمه 25

لطفا تماس بگیرید

مش 10 چشمه 10

۱۸,۸۰۰ تومان

مش 10 چشمه 15

۱۸,۸۰۰ تومان

مش 10 چشمه 20

۱۸,۸۰۰ تومان

مش 10 چشمه 25

لطفا تماس بگیرید

مش 10 چشمه 30

لطفا تماس بگیرید

مفتول 6.5

لطفا تماس بگیرید

مفتول 2.5

لطفا تماس بگیرید

مفتول 1.5

لطفا تماس بگیرید

ورق 2 میل مبارکه

لطفا تماس بگیرید

ورق 2 میل مبارکه

لطفا تماس بگیرید

ورق 2.5 میل مبارکه

لطفا تماس بگیرید

ورق 3 میل مبارکه

لطفا تماس بگیرید

ورق 3 میل مبارکه

لطفا تماس بگیرید

ورق 4 میل مبارکه

لطفا تماس بگیرید

ورق 4 میل مبارکه

لطفا تماس بگیرید

ورق 5 میل مبارکه

لطفا تماس بگیرید

ورق 5 میل مبارکه

لطفا تماس بگیرید

ورق 6 میل مبارکه

لطفا تماس بگیرید

ورق 6 میل مبارکه

لطفا تماس بگیرید

ورق 8 میل مبارکه

لطفا تماس بگیرید

ورق 8 میل مبارکه

لطفا تماس بگیرید

ورق 10 میل مبارکه

لطفا تماس بگیرید

ورق 10 میل مبارکه

لطفا تماس بگیرید

ورق 12 میل مبارکه

لطفا تماس بگیرید

ورق 12 میل مبارکه

لطفا تماس بگیرید

ورق 15 میل مبارکه

لطفا تماس بگیرید

ورق 15 میل مبارکه

لطفا تماس بگیرید

ورق 8 میل اکسین

لطفا تماس بگیرید

ورق 10 میل اکسین

لطفا تماس بگیرید

ورق 12 میل اکسین

لطفا تماس بگیرید

ورق 15 میل اکسین

لطفا تماس بگیرید

ورق 20 میل اکسین

لطفا تماس بگیرید

ورق 25 میل اکسین

لطفا تماس بگیرید

ورق 35 میل اکسین

لطفا تماس بگیرید