دوشنبه 15 خرداد 1402

قیمت روز ورق

لیست قیمت ها

*با توجه به نوسانات بازار،کلیه قیمت ها بصورت تقریبی بوده و قیمت نهایی با تماس تلفنی اعلام می گردد*

 

قیمت روز ورق
نام محصول
قیمت محصول
ورق 2 میل مبارکه

لطفا تماس بگیرید

ورق 2 میل مبارکه

لطفا تماس بگیرید

ورق 2.5 میل مبارکه

لطفا تماس بگیرید

ورق 3 میل مبارکه

لطفا تماس بگیرید

ورق 3 میل مبارکه

لطفا تماس بگیرید

ورق 4 میل مبارکه

لطفا تماس بگیرید

ورق 4 میل مبارکه

لطفا تماس بگیرید

ورق 5 میل مبارکه

لطفا تماس بگیرید

ورق 5 میل مبارکه

لطفا تماس بگیرید

ورق 6 میل مبارکه

لطفا تماس بگیرید

ورق 6 میل مبارکه

لطفا تماس بگیرید

ورق 8 میل مبارکه

لطفا تماس بگیرید

ورق 8 میل مبارکه

لطفا تماس بگیرید

ورق 10 میل مبارکه

لطفا تماس بگیرید

ورق 10 میل مبارکه

لطفا تماس بگیرید

ورق 12 میل مبارکه

لطفا تماس بگیرید

ورق 12 میل مبارکه

لطفا تماس بگیرید

ورق 15 میل مبارکه

لطفا تماس بگیرید

ورق 15 میل مبارکه

لطفا تماس بگیرید

ورق 8 میل اکسین

لطفا تماس بگیرید

ورق 10 میل اکسین

لطفا تماس بگیرید

ورق 12 میل اکسین

لطفا تماس بگیرید

ورق 15 میل اکسین

لطفا تماس بگیرید

ورق 20 میل اکسین

لطفا تماس بگیرید

ورق 25 میل اکسین

لطفا تماس بگیرید

ورق 30 میل اکسین

لطفا تماس بگیرید

ورق 35 میل اکسین

لطفا تماس بگیرید

ورق 40 میل اکسین

لطفا تماس بگیرید

ورق 0/5 میل گالوانیزه مبارکه

لطفا تماس بگیرید

ورق 0/6 میل گالوانیزه مبارکه

لطفا تماس بگیرید

ورق 0/6 میل گالوانیزه مبارکه

لطفا تماس بگیرید

ورق 0/6 میل گالوانیزه مبارکه

لطفا تماس بگیرید

ورق 0/5 میل گالوانیزه هقت الماس

لطفا تماس بگیرید

ورق 0/6 میل گالوانیزه هفت الماس

لطفا تماس بگیرید

ورق 0/7 میل گالوانیزه هفت الماس

لطفا تماس بگیرید

ورق 0/8 میل گالوانیزه هفت الماس

لطفا تماس بگیرید

ورق 0/9 میل گالوانیزه هفت الماس

لطفا تماس بگیرید

ورق 1 میل گالوانیزه هفت الماس

لطفا تماس بگیرید

ورق 1/25 میل گالوانیزه هفت الماس

لطفا تماس بگیرید

ورق 1/5 میل گالوانیزه هفت الماس

لطفا تماس بگیرید

ورق 2 میل گالوانیزه هفت الماس

لطفا تماس بگیرید

ورق 2/5 میل گالوانیزه هفت الماس

لطفا تماس بگیرید

تسمه 2 نوردی

لطفا تماس بگیرید

تسمه 2.5 نوردی

لطفا تماس بگیرید

تسمه 3 نوردی

لطفا تماس بگیرید

تسمه 4 نوردی

لطفا تماس بگیرید

تسمه 5 نوردی

لطفا تماس بگیرید

تسمه 6 نوردی

لطفا تماس بگیرید

کرومیت 3 میل عرض 10 سانتیمتر از ورق مبارکه

لطفا تماس بگیرید

کرومیت 3 میل عرض 12 سانتیمتر از ورق مبارکه

لطفا تماس بگیرید

کرومیت 4 میل عرض 10 سانتیمتر از ورق مبارکه

لطفا تماس بگیرید

کرومیت 4 میل عرض 12 سانتیمتر از ورق مبارکه

لطفا تماس بگیرید

کرومیت 3 میل عرض 10 سانتیمتر از ورق اهواز

لطفا تماس بگیرید

کرومیت 3 میل عرض 12سانتیمتر از ورق اهواز

لطفا تماس بگیرید

کرومیت 3 میل عرض 10 سانتیمتر نوردی

لطفا تماس بگیرید

کرومیت 3 میل عرض 12 سانتیمتر نوردی

لطفا تماس بگیرید

کرومیت 4 میل عرض 10 سانتیمتر نوردی

لطفا تماس بگیرید

کرومیت 4 میل عرض 12 سانتیمتر نوردی

لطفا تماس بگیرید