یکشنبه 4 مهر 1400

سبد خرید شما خالی است.
مبلغ قابل پرداخت : ۰ تومان
کالاها
نام محصول
قیمت محصول
سبد شما
میلگرد 32 A3 انبار تهران

۱۷,۲۰۰ تومان

میلگرد 28 A3 انبار تهران

۱۷,۰۰۰ تومان

میلگرد 25 A3 انبار تهران

۱۷,۰۰۰ تومان

میلگرد 22 A3 انبار تهران

۱۷,۰۰۰ تومان

میلگرد 20 A3 انبار تهران

۱۷,۰۰۰ تومان

میلگرد 16 A3 انبار تهران

۱۷,۰۰۰ تومان

میلگرد 18 A3 انبار تهران

۱۷,۰۰۰ تومان

میلگرد 12 A3 انبار تهران

۱۷,۲۰۰ تومان

میلگرد 14 A3 انبار تهران

۱۷,۰۰۰ تومان

میلگرد 10 A3 انبار تهران

۱۷,۳۰۰ تومان

میلگرد 12 A2 انبار تهران

۱۷,۲۰۰ تومان

میلگرد 8 A3 انبار تهران

۱۹,۰۰۰ تومان

میلگرد 10 A2 انبار تهران

۱۷,۲۰۰ تومان

میلگرد 8 A2 انبار تهران

۱۷,۸۰۰ تومان

چهارپهلو 22

۱۴,۱۵۰ تومان

جزئیات کالا
چهارپهلو 20

۱۴,۱۵۰ تومان

جزئیات کالا
چهارپهلو 18

۱۳,۸۵۰ تومان

جزئیات کالا
چهارپهلو 16

۱۳,۸۵۰ تومان

جزئیات کالا
چهارپهلو 14

۱۳,۸۵۰ تومان

جزئیات کالا
چهارپهلو 12

۱۳,۸۵۰ تومان

جزئیات کالا
چهارپهلو 10

۱۳,۸۵۰ تومان

جزئیات کالا
میلگرد 10 ساده

۱۲,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا
میلگرد 12 آجدار

۱۲,۳۰۰ تومان

جزئیات کالا
میلگرد 10 آجدار

۱۳,۳۰۰ تومان

جزئیات کالا
میلگرد 8 آجدار

۱۳,۸۰۰ تومان

جزئیات کالا
تسمه 5

۱۳,۳۰۰ تومان

جزئیات کالا
تسمه 4

۱۳,۳۰۰ تومان

جزئیات کالا
تسمه 3

۱۳,۳۰۰ تومان

جزئیات کالا
تسمه 2.5

۱۳,۳۰۰ تومان

جزئیات کالا
تسمه 2

۱۳,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا
سپری 6

۱۴,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا
سپری 5

۱۴,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا
سپری 4

۱۴,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا
سپری 3

۱۴,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا
ناودانی 12

۱۴,۳۵۰ تومان

جزئیات کالا
ناودانی 10 سبک

۱۴,۳۵۰ تومان

جزئیات کالا
ناودانی 10 استاندارد

۱۴,۳۵۰ تومان

جزئیات کالا
ناودانی 8 فوق سبک

۱۴,۳۵۰ تومان

جزئیات کالا
ناودانی 8 سبک

۱۴,۳۵۰ تومان

جزئیات کالا
ناودانی 8 استاندارد

۱۴,۳۵۰ تومان

جزئیات کالا
ناودانی 6 فوق سبک

۱۴,۳۵۰ تومان

جزئیات کالا
ناودانی 6 سبک

۱۴,۳۵۰ تومان

جزئیات کالا
ناودانی 6 استاندارد

۱۴,۳۵۰ تومان

جزئیات کالا
نبشی 12

۱۴,۲۰۰ تومان

جزئیات کالا
نبشی 10

۱۴,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا
نبشی 8 سبک

لطفا تماس بگیرید

نبشی 8 استاندارد

۱۴,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا
نبشی 7

لطفا تماس بگیرید

نبشی 6 فوق سبک

لطفا تماس بگیرید

نبشی 6 سبک

۱۴,۳۰۰ تومان

جزئیات کالا
نبشی 6 استاندارد

۱۴,۲۰۰ تومان

جزئیات کالا
نبشی 5 فوق سبک

۱۴,۲۵۰ تومان

جزئیات کالا
نبشی 5 سبک

۱۴,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا
نبشی 5 استاندارد

۱۴,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا
نبشی 4 فوق سبک

۱۴,۴۵۰ تومان

جزئیات کالا
نبشی 4 سبک

۱۴,۲۵۰ تومان

جزئیات کالا
نبشی 4 استاندارد

۱۴,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا
نبشی 3 سبک

لطفا تماس بگیرید

نبشی 3 استاندارد

۱۴,۳۵۰ تومان

جزئیات کالا
چهارپهلو 18

لطفا تماس بگیرید

چهارپهلو 16

لطفا تماس بگیرید

چهارپهلو 14

لطفا تماس بگیرید

چهارپهلو 13

لطفا تماس بگیرید

چهارپهلو 12

لطفا تماس بگیرید

چهارپهلو 11

لطفا تماس بگیرید

چهارپهلو 10

لطفا تماس بگیرید

کرومیت 3 میل عرض 12سانتیمتر از ورق اهواز

لطفا تماس بگیرید

کرومیت 3 میل عرض 10 سانتیمتر از ورق اهواز

لطفا تماس بگیرید

کرومیت 4 میل عرض 12 سانتیمتر از ورق مبارکه

لطفا تماس بگیرید

کرومیت 4 میل عرض 10 سانتیمتر از ورق مبارکه

لطفا تماس بگیرید

کرومیت 3 میل عرض 12 سانتیمتر از ورق مبارکه

لطفا تماس بگیرید

کرومیت 3 میل عرض 10 سانتیمتر از ورق مبارکه

لطفا تماس بگیرید

تسمه 5 نوردی

۱۲,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا
تسمه 3 نوردی

۱۲,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا
تسمه 4 نوردی

۱۲,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا
تسمه 2.5 نوردی

۱۲,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا
تسمه 2 نوردی

۱۲,۶۰۰ تومان

جزئیات کالا
پروفیل 4 میل 100*100 کارخانه جهان

۲۰,۷۰۰ تومان

جزئیات کالا
پروفیل 4 میل 120*120 کارخانه جهان

۲۰,۷۰۰ تومان

جزئیات کالا
پروفیل 3 میل 70*70 کارخانه جهان

۲۰,۷۰۰ تومان

جزئیات کالا
پروفیل 2 میل 20*20 کارخانه جهان

۲۱,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا
پروفیل 2.5 میل 40*40 کارخانه جهان

۲۰,۷۰۰ تومان

جزئیات کالا
ورق 2/5 میل گالوانیزه هفت الماس

لطفا تماس بگیرید

ورق 2 میل گالوانیزه هفت الماس

لطفا تماس بگیرید

ورق 1/5 میل گالوانیزه هفت الماس

لطفا تماس بگیرید

ورق 1 میل گالوانیزه هفت الماس

لطفا تماس بگیرید

ورق 1/25 میل گالوانیزه هفت الماس

لطفا تماس بگیرید

ورق 0/9 میل گالوانیزه هفت الماس

لطفا تماس بگیرید

ورق 0/7 میل گالوانیزه هفت الماس

لطفا تماس بگیرید

ورق 0/8 میل گالوانیزه هفت الماس

لطفا تماس بگیرید

ورق 0/5 میل گالوانیزه هقت الماس

لطفا تماس بگیرید

ورق 0/6 میل گالوانیزه هفت الماس

لطفا تماس بگیرید

ورق 0/6 میل گالوانیزه مبارکه

لطفا تماس بگیرید

ورق 30 میل اکسین

لطفا تماس بگیرید

ورق 25 میل اکسین

لطفا تماس بگیرید

ورق 15 میل اکسین

لطفا تماس بگیرید

ورق 20 میل اکسین

لطفا تماس بگیرید

ورق 12 میل اکسین

لطفا تماس بگیرید

ورق 10 میل اکسین

لطفا تماس بگیرید

ورق 12 میل مبارکه

لطفا تماس بگیرید