سه شنبه 25 مرداد 1401

کالاها
نام محصول
قیمت محصول
تیرآهن 30 ذوب آهن

۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان

تیرآهن 27 ذوب آهن

۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان

تیرآهن 24 ذوب آهن

۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان

تیرآهن 22 ذوب آهن

۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان

تیرآهن 20 ذوب آهن

۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان

تیرآهن 18 ذوب آهن

۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان

تیرآهن 16 ذوب آهن

۲,۸۲۰,۰۰۰ تومان

قوطی پروفیل 2میل ورق گیلان

۲۶,۰۰۰ تومان

قوطی پروفیل 2میل ورق فولاد مبارکه

۲۶,۰۰۰ تومان

میلگرد 32 ساده نوردی

۱۹,۵۰۰ تومان

میلگرد 30 ساده نوردی

۱۹,۵۰۰ تومان

میلگرد 28 ساده نوردی

۱۹,۵۰۰ تومان

میلگرد 25 ساده نوردی

۱۹,۵۰۰ تومان

میلگرد 22 ساده نوردی

۱۹,۵۰۰ تومان

میلگرد 20 ساده نوردی

۱۹,۵۰۰ تومان

میلگرد 18 ساده نوردی

۱۹,۵۰۰ تومان

میلگرد 16 ساده نوردی

۱۹,۵۰۰ تومان

میلگرد 14 ساده نوردی

۱۹,۵۰۰ تومان

میلگرد 12 ساده نوردی

۱۹,۵۰۰ تومان

تیرآهن 14 ذوب آهن

۲,۸۲۰,۰۰۰ تومان

میلگرد 10 ساده نوردی

۱۸,۲۰۰ تومان

میلگرد 8 ساده نوردی

۱۹,۵۰۰ تومان

چهارپهلو 22

لطفا تماس بگیرید

چهارپهلو 20

لطفا تماس بگیرید

چهارپهلو 18

لطفا تماس بگیرید

چهارپهلو 16

لطفا تماس بگیرید

چهارپهلو 14

لطفا تماس بگیرید

چهارپهلو 12

لطفا تماس بگیرید

چهارپهلو 10

لطفا تماس بگیرید

میلگرد 10 ساده

لطفا تماس بگیرید

میلگرد 12 آجدار

لطفا تماس بگیرید

میلگرد 10 آجدار

لطفا تماس بگیرید

میلگرد 8 آجدار

لطفا تماس بگیرید

تسمه 5

لطفا تماس بگیرید

تسمه 4

لطفا تماس بگیرید

تسمه 3

لطفا تماس بگیرید

تسمه 2.5

لطفا تماس بگیرید

تسمه 2

لطفا تماس بگیرید

سپری 6

لطفا تماس بگیرید

سپری 5

لطفا تماس بگیرید

سپری 4

لطفا تماس بگیرید

سپری 3

لطفا تماس بگیرید

ناودانی 16

لطفا تماس بگیرید

ناودانی 14

لطفا تماس بگیرید

ناودانی 12

لطفا تماس بگیرید

ناودانی 10 سبک

لطفا تماس بگیرید

ناودانی 10 استاندارد

لطفا تماس بگیرید

ناودانی 8 سبک

لطفا تماس بگیرید

ناودانی 8 استاندارد

لطفا تماس بگیرید

ناودانی 6 سبک

لطفا تماس بگیرید

نبشی 12

لطفا تماس بگیرید

نبشی 10

لطفا تماس بگیرید

نبشی 8 سبک

لطفا تماس بگیرید

نبشی 8 استاندارد

لطفا تماس بگیرید

نبشی 6 فوق سبک

لطفا تماس بگیرید

نبشی 6 سبک

لطفا تماس بگیرید

نبشی 6 استاندارد

لطفا تماس بگیرید

نبشی 5 فوق سبک

لطفا تماس بگیرید

نبشی 5 سبک

لطفا تماس بگیرید

نبشی 5 استاندارد

لطفا تماس بگیرید

نبشی 4 فوق سبک

لطفا تماس بگیرید

نبشی 4 سبک

لطفا تماس بگیرید

نبشی 4 استاندارد

لطفا تماس بگیرید

نبشی 3 فوق سبک

لطفا تماس بگیرید

نبشی 3 سبک

لطفا تماس بگیرید

نبشی 3 استاندارد

لطفا تماس بگیرید

چهارپهلو 18

۱۹,۷۰۰ تومان

چهارپهلو 16

۱۹,۷۰۰ تومان

چهارپهلو 14

۱۹,۷۰۰ تومان

چهارپهلو 13

۱۹,۷۰۰ تومان

چهارپهلو 12

۱۹,۷۰۰ تومان

چهارپهلو 11

۱۹,۷۰۰ تومان

چهارپهلو 10

۱۹,۷۰۰ تومان

کرومیت 4 میل عرض 12 سانتیمتر نوردی

لطفا تماس بگیرید

کرومیت 4 میل عرض 10 سانتیمتر نوردی

لطفا تماس بگیرید

کرومیت 3 میل عرض 12 سانتیمتر نوردی

لطفا تماس بگیرید

کرومیت 3 میل عرض 10 سانتیمتر نوردی

لطفا تماس بگیرید

کرومیت 3 میل عرض 12سانتیمتر از ورق اهواز

لطفا تماس بگیرید

کرومیت 3 میل عرض 10 سانتیمتر از ورق اهواز

لطفا تماس بگیرید

کرومیت 4 میل عرض 12 سانتیمتر از ورق مبارکه

لطفا تماس بگیرید

کرومیت 4 میل عرض 10 سانتیمتر از ورق مبارکه

لطفا تماس بگیرید

کرومیت 3 میل عرض 12 سانتیمتر از ورق مبارکه

لطفا تماس بگیرید

کرومیت 3 میل عرض 10 سانتیمتر از ورق مبارکه

لطفا تماس بگیرید

تسمه 6 نوردی

۱۸,۲۰۰ تومان

تسمه 5 نوردی

۱۸,۲۰۰ تومان

تسمه 3 نوردی

۱۸,۲۰۰ تومان

تسمه 4 نوردی

۱۸,۲۰۰ تومان

تسمه 2.5 نوردی

۱۸,۲۰۰ تومان

تسمه 2 نوردی

۱۸,۲۰۰ تومان

ورق 2/5 میل گالوانیزه هفت الماس

لطفا تماس بگیرید

ورق 2 میل گالوانیزه هفت الماس

لطفا تماس بگیرید

ورق 1/5 میل گالوانیزه هفت الماس

لطفا تماس بگیرید

ورق 1 میل گالوانیزه هفت الماس

لطفا تماس بگیرید

ورق 1/25 میل گالوانیزه هفت الماس

لطفا تماس بگیرید

ورق 0/9 میل گالوانیزه هفت الماس

لطفا تماس بگیرید

ورق 0/8 میل گالوانیزه هفت الماس

لطفا تماس بگیرید

ورق 0/7 میل گالوانیزه هفت الماس

لطفا تماس بگیرید

ورق 0/5 میل گالوانیزه هقت الماس

لطفا تماس بگیرید

ورق 0/6 میل گالوانیزه هفت الماس

لطفا تماس بگیرید

ورق 0/6 میل گالوانیزه مبارکه

لطفا تماس بگیرید